Logens historie

Den 11. januar 1898 mødtes 5 brødre i en stue på daværende Hotel Skandinavien og stiftede Odd Fellow Foreningen Vendsyssel, med broderloge nr. 27 "Ansgar", som moderloge. Foreningen tiltrak sig stor opmærksomhed blandt byen borgere og der manglede ikke anmodninger om optagelse og i løbet af kort tid var der 15 medlemmer.

Ca. et år efter stiftelsen af logen, var der 36 medlemmer og ved 25 års jubilæet, i 1924 talte logen 90 brødre.

l April 1898 havde man besluttede man sig for at købe grund til et ordenshus, Grundkøbet blev foretaget i juni måned samme år, sælger var handelsgartner Braad-Sørensen, som blev senere optaget i ordenen. Der blev i løbet af juli måned udarbejdet tegninger til en bygning med logesal og udlejningslejligheder, samt et budget, hvor det forventedes at prisen kunne holdes på kr. 45.000.

Den 20 oktober 1898, nedlægges grundstenen, men budgettet viser nu at logebygningen vil komme til at koste omkring kr. 55.000, men samtidigt at alle lejligheder vil være udlejede.

Det viste sig desværre at logebygningen, kom til at koste kr. 60.000, foruden kr. 6,000 til inventar m.v. Herudover viste det sig uforholdsmæssige store vedligeholdelsesomkostninger.

l 1904 måtte logens embedsmænd henvende sig til storlogen for at få hjælp, da flere af de kautionerende brødre var truet af økonomisk ruin. Alt dette medførte af deltagelsen i logens møder var minimal, tilgangen var standset og tilliden til logen var meget ringe.
De økonomiske problemer i forbindelse med bygningen blev klaret i 1905, da stiftes A/S Hjørring Odd Fellow Bygning, som får overdraget bygningen for kr. 62.500 gennem oprettelse af et aktieselskab til drift af bygningen. Dette arrangement løste også kautionsforpligtelserne for brødrene, det viste sig dog hen ad vejen at der måtte foretages indsamlinger for at få økonomien til at hænge sammen.

6. juni 1899 kl. 12.00 institueres broderloge nr. 30 Vendsyssel, Det var den første Odd Fellow Loge nord for Limfjorden og blev således grundstammen for ordenens videre udbredelse i området.

Fra broderloge nr. 30 Vendsyssel dannede tre brødre den 9. februar 1962 en studiekreds, til fremme
af ordenens virke i Hjørring. Det var en betingelse for at deltage i studiekredsen at man mødte op til hvert møde, der var med andre ord mødepligt: For at gøre møderne stilige var der endvidere pligt til at møde i mørkt tøj.
Denne studiekreds bliver i 1966 til Odd Fellow foreningen "Henri Nathansen" og institueres
som sådan 1. maj 1967.

Desværre viste det sig at der ikke at være tilstrækkelig med tilgang til at der kunne dannes en ny loge, så derfor blev der umiddelbart før foreningens 10 års jubilæum besluttet at man ville festligholde jubilæet og derefter give foreningen en frist på en arbejdstermin yderligere. Hvis dette var nok til at der blev grundlag for at danne en ny loge, ville man ophæve foreningen.
En gruppe brødre i broderloge 30 "Vendsyssel" mente ikke at "Henri Nathansen" kunne gennemføre sin målsætning, om at danne ny loge, hvorfor de ønskede at oprette en ny Odd Fellow Forening under navnet "Skagerak".

Storlogen ville dog ikke tillade at der blev oprette endnu en forening med samme målsætning, men pålagde de to fraktioner at finde frem til et samarbejde. Efter nogle forhandlingsrunder blev der nedsat et arbejdsudvalg, dette arbejdsudvalg kom frem til følgende:
- den daværende bestyrelse i "Henri Nathansen" skulle fortsætte til instituering af ny broderloge kunne finde sted.
- foreningen skulle have nyt navn, både "Henri Nathansen" og "Skagerak" skulle bortfalde.
- mødeaftenerne skulle fortsat være mandage, hvilket også skulle være tilfældet i den nye broderloge.
- "Henri Nathansen" havde en formue på kr. 18.000 og "Skagerak" en på kr. 3.000, tilsammen kr. 21.000.
- foreningen og broderlogens navn skulle være "Nordsøen", dette på grundlag af en afstemning blandt medlemmerne.

Nu var målet endeligt nået, så den 1. oktober 1979 afholder Odd Fellow foreningen Nordsøen sit sidste møde.

Den 10, november 1979 blev dagen hvor den nye broderloge skulle institueres, der startedes allerede om formiddagen med en reception. Om eftermiddagen blev logen institueret, som "broderloge nr. 108 Nordsøen" og fik overrakt sit fribrev. Efter institueringen afholdtes der festloge med damer, dagen afsluttedes med en festmiddag på Hotel Phønix.

Broderlogen blev den 10. marts 1987, medejer af ordensbygningen, pr. 1. oktober 1993 var dens medlemstal på 58 brødre.

l foråret 1994 indledtes et venskabsloge samarbejde med broderlogerne nr. 163 "Tre Kungar" i Kungälv, Sverige og nr. 117 "Oseberg" i Tønsberg, Norge.